Danh mục lưu trữ: TL tham khảo

TL tham khảo

  • Atlas

 http://www.footprintnetwork.org/content/images/uploads/Ecological_Footprint_Atlas_2010.pdf

  • Bách khoa toàn thư

        http://www.encyclopedia.com/

       http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

        http://www.britannica.com/

  • Tài liệu thống kê

        Tổng cục Thống kê Việt Nam   

         http://www.gso.gov.vn

        Số liệu thống kê của Ngân Hàng Thế Giới 

         http://data.worldbank.org/topic