Từ khóa: tài liệu in ấn

Tài liệu in ấn

Tài liệu tham khảo (số lượng

1. Practical dictionary of agricultural English / Motosuke Suzuki.- Tokyo, Japan : Nogyotosho , .- 630/ S968

REF.003514

2. Dictionary of agricultural and environmental science / Frederick R. Troeh and Roy L. Donahue.- Ames, Iowa: Iowa State Press, 2003.- ix, 553 p. ; ill., 26 cm, 0813802830.- 630.3/ T843

MON.040319, REF.004340

3. Từ điển nông nghiệp Anh – Việt = English – Vietnamese agriculture dictionary / Đường Hồng Dật.- Thành phố Hồ Chí Minh: Nông Nghiệp, 2004.- 1220 tr., 24 cm.- 630.3/ D124