Từ khóa: tạp chí khoa học

Tạp chí khoa học

 

  1. Khoa học đất = VietNam soil science / Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội Khoa học đất Việt Nam.- Hà Nội : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội Khoa học đất Việt Nam , ; minh họa.- 136 tr. .- 551/ Kh401
  2. Tạp chí Khoa học Các Khoa học Trái đất = Journal of science earth sciences / Đại học Quốc gia Hà Nội = Vietnam national  university, HaNoi.- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , ; minh họa.- v. .- 500/ T109
  3. Tạp chí Các khoa học về trái đất / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.- Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam , ; minh họa.- t. .- 500/ T109
  4. Tạp chí Bất động sản Việt Nam (Hiệp hội bất động sản nhà đất Việt Nam)