Từ khóa: ebook

Sách điện tử

1.   Earth As Art by Lawrence Friedl, et al. - NASA , 2012
This book celebrates Earth's aesthetic beauty in the patterns, shapes, colors, and textures of the land, oceans, ice, and atmosphere. The book features 75 stunning images of Earth from the Terra, Landsat 5, Landsat 7, EO-1, and Aqua satellites.

2. http://www.digitalbookindex.org/subject_search/search010agriculturesoilsa/1

3. http://www.freebookcentre.net/Biology/Soil-Biology-Books.html

Tài liệu số hóa

Bộ sưu tập Tài liệu số của trường Đại học Cần Thơ 

Trang chủ: http://digital.lrc.ctu.edu.vn/

Giáo trình đại học Cần Thơ

Đề tài nghiên cứu khoa học – Đại học Cần Thơ

Tài liệu học phần

Ôn thi liên thông

Ôn thi bằng 2