Websites

  • Bộ tài nguyên và Môi trường Việt Nam

        http://www.monre.gov.vn/wps/portal/Trangchu

  • Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

http://www.vigac.vn/

  • Tổng cục Môi trường Việt Nam

http://vea.gov.vn/vn/Pages/trangchu.aspx

  • Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

http://www.vepf.vn/

  • Tạp chí khoa học về trái đất = Journal of Science of Earth

http://www.vast.ac.vn/xuat-ban/tap-chi/1140-t-p-chi-cac-khoa-h-c-v-trai-d-t

  • Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/43/Default.aspx

  • Climate GIS: Mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiện về các lĩnh vực trong nghiên cứu khoa học, một cầu nối để cùng trao đổi, học tập, cập nhật thông tin. Các lĩnh vực đặc biệt quan tâm: GIS, GIS Database, Remote Sensing, Environmental, Climate change, Soil, Global Warming, GPS, Biodiversity…

http://www.climategis.com/

  • Global Soil Parnership

http://www.fao.org/globalsoilpartnership/en/