Tài liệu tham khảo

Bách khoa toàn thư 

1.      Khoa học Trái đất – Wikipedia (Bách khoa Toàn thư mở

http://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t

2.      Encyclopedia of Earth http://www.eoearth.org/ : A comprehensive, authoritative, and thorough resource all about our Earth and relationship to it. Articles written by experts and scholars

 

Tài liệu thống kê 

1.      http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217  Tổng cục Thống Kê Việt Nam

2.      http://data.worldbank.org/indicator Dữ liệu và số liệu thống kê về Phát triển (Development Data & Statistics) của Ngân hàng Thế giới.

3.      http://www.statsci.org/ Cổng thông tin khoa học thống kê.

4.      www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html Danh mục các nguồn Tài nguyên số liệu thống kê(Statistics resources) trên Internet.

5.      http://lib.hunre.edu.vn/ViewDetailDoc.aspx?ID=275095 Giáo trình xác suất thống kê của trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

6.      www.mathworks.com/products/statistics/ Statistics Toolbox  – MATLAB Statistics Toolbox provides engineers, scientists, researchers, financial analysts, and statisticians with a comprehensive set of statistics tools to assess …

7.      http://www.intute.ac.uk/statistics/ Intute: Statistics provides free access to high quality resources on the Internet. Each resource has been evaluated and categorised by subject specialists based at UK universities and matched to the business curriculum and the needs of researchers. Our target audience is students, staff and researchers in higher and further education.

 

Bản đồ 

1.      http://www.vietbando.com/

2.      https://vinalo.com/maps Bản đồ trực tuyến Việt Nam

3.      http://coombs.anu.edu.au/~vern/ban_do/ban_do.html Bản đồ lịch sử Việt Nam

4.      http://coombs.anu.edu.au/~vern/ban_do/ethnoling.gif Admistrative map and Ethno-linguistic Map of the People of Vietnam: Bản đồ hành chính và ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam.

5.      http://www.learnnc.org/lp/multimedia/3311  Bản đồ Vietnam đến năm 2001.

6.      http://www.geographic.org/maps/new1/vietnam_maps.html

7.      http://www.omnimap.com/catalog/int/vietnam.htm

8.      http://www.lib.utexas.edu/maps/vietnam.html  Bản đồ Việt Nam của trường đại học Texas

9.      http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/redirects/maps-redirect.htm

10.  http://maxreading.com/?book=776

11.  http://www.vigac.vn/ 

12.  http://www.multimap.com/ Bản đồ trực tuyến.

13.  http://maps.google.com/ Bản đồ; không ảnh chụp qua vệ tinh của Google. Dễ

dàng tìm kiếm bằng cách gõ tên địa danh vào ô tìm kiếm.

14.  http://www.getamap.net/  Bản đồ và thông tin địa lý, du lịch các nước xếp theo mẫu tự.

15.  http://www.worldatlas.com/aatlas/world.htm Giúp tìm một quốc gia với các bản đồ, thông tin về thủ đô, tiền tệ, diện tích, ngôn ngữ, toạ độ địa lý dân số, tôn giáo, và các thông tin khác.

16.  http://www.lib.utexas.edu/maps/world.html Bộ sưu tập bản đồ thế giới.. của Đại học Texas, USA.

17.  http://www.euratlas.com/ Các bản đồ, hình ảnh Châu Âu; tập bản đồ thế giới (World Atlas) – Các quốc gia, núi, sông trên toàn thế giới.

18.  http://www.loc.gov/topics/maps.php Bộ sưu tập bản đồ trực tuyến của Thư viện Quốc hội Mỹ.

19.  http://www.theodora.com/maps  Bộ sưu tập bản đồ các nước, thành phố.

20.  http://www.bando.com.vn/ NXB Bản đồ. Xem trực tuyến bản đồ thế giới; bản đồ hành chính, du lịch , hành chính ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt  Nam và bản đồ 5 thành phố trực thuộc trung ương..