Cơ sở dữ liệu

Tạp chí khoa học của CSDL Proquest

         http://dbonline.cesti.gov.vn/login

 1. Journal of Soils and Sediments‎
 2. Eurasian Soil Science‎
 3. Plant and Soil
 4. Biology and Fertility of Soils‎
 5. Soil Science‎
 6. Moscow University Soil Science Bulletin‎
 7. Journal of Environmental Quality‎
 8. Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes‎
 9. Journal of Mountain Science‎
 10. Natural Sciences Education

Tạp chí khoa học của CSDL Lyell Collection:

Bộ sưu tập Lyell Collection là bộ sưu tập điện tử các tạp chí được lưu trữ, Xuất Bản Phẩm Chuyên Biệt và nội dung sách được xuất bản bởi Hiệp hội Geological Society of London. Bộ sưu tập tuyển chọn những tài liệu về ngành Khoa học Đất với chất lượng tốt nhất.

 1. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis
 2. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications
 3. Geological Society, London, Memoirs
 4. Geological Society, London, Special Publications
 5. Journal of Micropalaeontology
 6. Journal of the Geological Society, London 1845 – 1971
 7. Journal of the Geological Society, London 1972 – current
 8. Petroleum Geology Conference Series
 9. Petroleum Geoscience
 10. Proceedings of the Yorkshire Geological Society
 11. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology
 12. Scottish Journal of Geology
 13. Transactions of the Geological Society of London

International Centre for Environmental Management (ICEM)

Trang web thuộc Trung tâm quản lý môi trường Quốc tế (ICEM) giúp các tổ chức chính phủ, tổ chức tư nhân và cộng đồng xác định và thực hiện chính sách phát triển bền vững sinh thái, môi trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, tài nguyên nước. Đặc biệt trang web cung cấp đa dạng những nghiên cứu minh họa bằng bản đồ địa lý. Visit here http://www.icem.com.au/02_contents/06_materials/06-maps.htm