Monthly Archives: Tháng Năm 2013

Websites

 • Bộ tài nguyên và Môi trường Việt Nam

        http://www.monre.gov.vn/wps/portal/Trangchu

 • Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

http://www.vigac.vn/

 • Tổng cục Môi trường Việt Nam

http://vea.gov.vn/vn/Pages/trangchu.aspx

Tạp chí miễn phí

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2389

http://www.nrcresearchpress.com/journal/cjss

https://dl.sciencesocieties.org/publications/sssaj

http://www.academicjournals.org/journal/JSSEM

Tạp chí khoa học

 

 1. Khoa học đất = VietNam soil science / Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội Khoa học đất Việt Nam.- Hà Nội : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội Khoa học đất Việt Nam , ; minh họa.- 136 tr. .- 551/ Kh401
 2. Tạp chí Khoa học Các Khoa học Trái đất = Journal of science earth sciences / Đại học Quốc gia Hà Nội = Vietnam national  university, HaNoi.- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , ; minh họa.- v. .- 500/ T109
 3. Tạp chí Các khoa học về trái đất / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.- Hà Nội : Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam , ; minh họa.- t. .- 500/ T109
 4. Tạp chí Bất động sản Việt Nam (Hiệp hội bất động sản nhà đất Việt Nam)

Tài liệu tham khảo

Bách khoa toàn thư 

1.      Khoa học Trái đất – Wikipedia (Bách khoa Toàn thư mở

http://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t

2.      Encyclopedia of Earth http://www.eoearth.org/ : A comprehensive, authoritative, and thorough resource all about our Earth and relationship to it. Articles written by experts and scholars

 

Tài liệu thống kê 

1.      http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217  Tổng cục Thống Kê Việt Nam

2.      http://data.worldbank.org/indicator Dữ liệu và số liệu thống kê về Phát triển (Development Data & Statistics) của Ngân hàng Thế giới.

Sách điện tử

1.   Earth As Art by Lawrence Friedl, et al. - NASA , 2012
This book celebrates Earth's aesthetic beauty in the patterns, shapes, colors, and textures of the land, oceans, ice, and atmosphere. The book features 75 stunning images of Earth from the Terra, Landsat 5, Landsat 7, EO-1, and Aqua satellites.

2. http://www.digitalbookindex.org/subject_search/search010agriculturesoilsa/1

3. http://www.freebookcentre.net/Biology/Soil-Biology-Books.html

Cơ sở dữ liệu

Tạp chí khoa học của CSDL Proquest

         http://dbonline.cesti.gov.vn/login

 1. Journal of Soils and Sediments‎
 2. Eurasian Soil Science‎
 3. Plant and Soil
 4. Biology and Fertility of Soils‎
 5. Soil Science‎
 6. Moscow University Soil Science Bulletin‎
 7. Journal of Environmental Quality‎
 8. Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes‎
 9. Journal of Mountain Science‎
 10. Natural Sciences Education

Tạp chí khoa học của CSDL Lyell Collection:

Bộ sưu tập Lyell Collection là bộ sưu tập điện tử các tạp chí được lưu trữ, Xuất Bản Phẩm Chuyên Biệt và nội dung sách được xuất bản bởi Hiệp hội Geological Society of London. Bộ sưu tập tuyển chọn những tài liệu về ngành Khoa học Đất với chất lượng tốt nhất.

Tài liệu số hóa

Bộ sưu tập Tài liệu số của trường Đại học Cần Thơ 

Trang chủ: http://digital.lrc.ctu.edu.vn/

Giáo trình đại học Cần Thơ

Đề tài nghiên cứu khoa học – Đại học Cần Thơ

Tài liệu học phần

Ôn thi liên thông

Ôn thi bằng 2

 

Tài liệu in ấn

Tài liệu tham khảo (số lượng

1. Practical dictionary of agricultural English / Motosuke Suzuki.- Tokyo, Japan : Nogyotosho , .- 630/ S968

REF.003514

2. Dictionary of agricultural and environmental science / Frederick R. Troeh and Roy L. Donahue.- Ames, Iowa: Iowa State Press, 2003.- ix, 553 p. ; ill., 26 cm, 0813802830.- 630.3/ T843

MON.040319, REF.004340

3. Từ điển nông nghiệp Anh – Việt = English – Vietnamese agriculture dictionary / Đường Hồng Dật.- Thành phố Hồ Chí Minh: Nông Nghiệp, 2004.- 1220 tr., 24 cm.- 630.3/ D124