Chủ đề công nghệ sinh học

Thông tin tài liệu theo chủ đề Công nghệ sinh học cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin in ấn và điện tử hữu ích về Công nghệ sinh học và các hướng dẫn tìm kiếm thông tin hiệu quả.

Chất điều hòa sinh trưởng

Công nghệ di truyền (Genetic Engineering)

Di truyền học (Genetics)

Enzim học (Enzymology)

Lên men thực phẩm (Food fermentation)

Nấm học

Fungi

Nuôi cấy mô tế bào động vật (Animal and cell tissue culture)

Nuôi cấy mô tế bào thực vật (Plant and cell tissue culture)

Protein học (Proteomics)

Sinh hóa

Sinh học phân tử (Plant Molecular Biology)

Vi sinh học (Microbiology)

Vi sinh học môi trường (Environmental Microbiology)

Virus học