Chủ đề công nghệ sinh học

Thông tin tài liệu theo chủ đề Công nghệ sinh học cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin in ấn và điện tử hữu ích về Công nghệ sinh học và các hướng dẫn tìm kiếm thông tin hiệu quả.

Chất điều hòa sinh trưởng

Công nghệ di truyền

Di truyền học

Enzim học

Ký thuật phân tích

Lên men thực phẩm

Nấm học

Nuôi cấy mô tế bào động vật

Nuôi cấy mô tế bào thực vật

Protein học (Proteomics)

Sinh hóa

Sinh học phân tử

Vi sinh học

Vi sinh học môi trường

Virus học