Giới thiệu

LibGuide Trung tâm Học liệu là cổng thông tin giúp người sử dụng tìm đến các nguồn thông tin hữu ích và đáng tin cậy liên quan đến hầu hết các lĩnh vực học tập và nghiên cứu. LibGuide còn hỗ trợ người sử dụng phát triển các kỹ năng tự tìm kiếm thông tin cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Ngoài ra, người sử dụng có thể liên hệ với các bộ phụ trách Thông tin tài liệu theo từng chủ đề qua chat, điện thoại, email,…