Thông báo Nghỉ hè 2018

 THÔNG BÁO

 (về việc nghỉ hè toàn Trường năm 2018)

Theo Lịch làm việc của Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Học liệu (TTHL) tạm ngưng phục vụ nghỉ hè toàn trường, cụ thể:


1. Ngưng phục vụ theo lịch nghỉ hè toàn trường từ 14/07/2018 – 28/07/2018. Bắt đầu phục vụ lại cho học kì mới từ ngày thứ Hai 30/07/2018.
2. Sách mượn quá hạn được tính từ ngày thứ Hai – 13/08/2018. Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ hè không tính trễ hạn.


* Lưu ý: Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian TTHL nghỉ hè, hoặc giữ sách để đọc, hoặc trả vào ngày 13/08/2018.


Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2018
GIÁM ĐỐC                  
( Đã ký)                    
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương