INFORMATION RESOURCES

Printing and electronic information resources, book reviews and new releases. USER POLICY

Information on user categories and policies for users. STUDY & RESEARCH SUPPORT

Subject guides, and online tutorials on information searching, citing and referencing.

 SERVICES - TRAININGS

Free services and fee-paying services.
 ACTIVITIES

User Club, Mobile Library, Creative Ideas Competition.
 HELP

Orientation video, FAQs, LRC Toolbar and common library terms.

LRCs’ Newsletter

Issues: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

NEWS

Đào tạo Kỹ năng thông tin tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Nằm trong Dự án xây dựng Thư viện điện tử cho Thư viện trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Trung tâm Học liệu (TTHL) trường Đại học Cần Thơ tổ chức 2 đợt đào tạo Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet và các cơ sở dữ liệu tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cho trên 500 sinh viên và cán bộ của trường.

Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 21:58

Dùng thử Cơ sở dữ liệu UDLTheses Database và Universe Engineering Database

Trung Tâm Học Liệu xin thông báo với Quý Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường Đại học Cần Thơ và bạn đọc TTHL về chương trình dùng thử miễn phí 2 cơ sở dữ liệu UDLTheses Database và Universe Engineering Database như sau:

Last Updated on Friday, 18 January 2013 14:54

Cơ sở dữ liệu miễn phí Access to Research for Development and Innovation (ARDI)

ARDI là một trong bốn Cơ sở dữ liệu lớn của Research4Life (AGORA, HINARI, OARE, ARDI). ARDI là Chương trình cho Truy Cập Nguồn Tài Liệu Nghiên Cứu Cho Sự Phát Triển và Đổi Mới được thành lập bởi Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (World Intellectual Property Organization) vào năm 2009 và hợp tác với các nhà xuất bản

Last Updated on Tuesday, 28 May 2013 16:21

Opening Hours

Monday – Saturday:

7:30 – 21:00

Level 3: Close on evenings

Closed: Monday afternoons

(13:00 – 17:00), Sunday and

public holidays.