Phòng thảo luận Nghe nhìn không phục vụ vào buổi tối
Lưu ý: liên hệ nhận phòng trong vòng 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu ca
Sinh viên không được đăng ký 2 phòng trong cùng thời điểm, TTHL có quyền hủy những đăng ký vi phạm quy định này mà không cần báo trước

^