MARC Authority Record In

Marc Authority Record tạm dịch là “Biểu ghi kiểm soát tính nhất quán”

      Biểu ghi kiểm soát tính nhất quán dạng MARClà khổ mẫu mô tả có cấu trúc dành riêng cho tên người, tổ chức đoàn thể (ví dụ như xã hội, kinh doanh, tổ chức… ), hội thảo, nhan đề, và chủ đề. Bằng cách đó các biểu ghi kiểm soát tính nhất quán cung cấp việc kiểm soát tính nhất quán, có nghĩa là tạo nên một hình thái xác định cho tên một thực thể và sử dụng hình thái này mỗi khi tên đó được dùng như một điểm truy cập trong biểu ghi thư mục.

Một góc học tập tại TTHL Thái Nguyên

      Trong một biểu ghi Marc Authority Record có ba thành phần cơ bản cần quan tâm là Heading - Đề mục; Cross references - Tham chiếu chéo; Notes - Ghi chú.

  1. Heading - Đề mục: Hình thái chuẩn hóa “có kiểm soát” của tên, chủ đề, hoặc nhan đề được dùng làm điểm truy cập trong biểu ghi thư mục. Mục đích của việc sử dụng các tên và chủ đề chuẩn hóa trong biểu ghi thư mục trợ giúp việc thu hoạch các biểu ghi liên quan cùng nhau.
  2. Cross references- Tham chiếu chéo: Tham chiếu định hướng cho một người dùng từ nhiều hình thái của một tên hoặc chủ đề đến hình thái có kiểm soát (đó gọi là see reference - xem tham chiếu) hoặc từ một hình thái có kiểm soát tới các hình thái có kiểm soát khác (đó gọi là see also reference - ). Đối với các biểu ghi nhất quán MARC, các tham chiếu được mang theo hoặc truy nguyên “traced” trong biểu ghi cho đề mục kiểm soát.
  3. Notes – Ghi chú: Ghi chú chứa đựng thông tin chung về các đề mục chuẩn hóa hoặc các thông tin đặc biệt khác, ví dụ như các trích dẫn cho một nguồn thông tin có thể tìm thấy hoặc không tìm thấy về một đề mục.


                    

Nông Thị Bích Ngọc 

Trung tâm Học liệu - Đại Học Thái Nguyên