Chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác giữa CTU LRC và PSU LRC

Thực hiện tiếp tục chương trình hợp tác trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai thư viện, Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ (CTU LRC) và Trung tâm Học liệu trường Đại học Songkla Thái Lan (PSU LRC).

Đoàn cán bộ thư viện của CTU LRC đã đến và làm việc với phía bạn từ ngày 27/11/2017 đến 02/12/2017.

Mục tiêu của chương trình hợp tác, hai bên muốn chia sẻ những kinh nghiệm trong việc ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động phục vụ và quản lý thư viện đại học.

Một số hình ảnh từ Thái Lan